Privātuma politika

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

SIA „Linas Agro”

Reģistrācijas Nr. 53603019011

„Baltijas Ceļš“, Cenu pagasts, Brankas, Jelgavas novads, LV 3043


PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

Stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.

Šajos Personas datu apstrādes principos (turpmāk arī — Principi) ir sniegta informācija, kā „Linas Agro” veic personas datu apstrādi.

Šos Principus piemēro „Linas Agro” un Klientu, kuri izmanto, ir izmantojuši, ir izteikuši vēlmi izmantot vai kā citādi ir saistīti ar pakalpojumiem, ko sniedz „Linas Agro”, savstarpējām attiecībām, ieskaitot attiecības ar Klientiem, kas radušās līdz šo Principu spēkā stāšanās brīdim.

1. Jēdzieni

Klients — jebkura fiziskā persona, kas izmanto, ir izmantojusi, ir izteikusi vēlmi izmantot vai kā citādi ir saistīta ar pakalpojumiem, ko sniedz „Linas Agro”. 

Personas dati — jebkura informācija, kas tieši vai netieši ir saistīta ar Klientu. 

Apstrāde — jebkura operācija, ko veic ar Personas datiem (ieskaitot to vākšanu, ierakstīšanu, glabāšanu, apmaiņu, piekļuves piešķiršanu, pieprasījumu iesniegšanu, pārsūtīšanu u. c.). 

„Linas Agro” — “Linas Agro” SIA

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šajos Principos tiek aprakstīti vispārīgie noteikumikā „Linas Agro” veic Personas datu apstrādi. Papildu informācija par Personas datu apstrādi var tikt sniegta pakalpojumu līgumos un citos ar pakalpojumiem saistītajos dokumentos, kā arī „Linas Agro” tīmekļa vietnē:

2.2. „Linas Agro” nodrošina konfidencialitāti attiecībā uz Personas datiem saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Personas datus no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas, vai citāda nelikumīga apstrādes veida.

2.3. Personas datu apstrādei „Linas Agro” var pieaicināt datu apstrādātājus. Šādos gadījumos „Linas Agro” veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi datu apstrādātāji veic Personas datu apstrādi, ievērojot „Linas Agro” norādījumus un spēkā esošos tiesību aktus, kā arī pieprasa īstenot attiecīgos Personas datu drošības pasākumus. 

2.4. „Linas Agro” izmantojamo sīkdatņu politika tiek publicēta „Linas Agro” tīmekļa vietnē: www.linasagro.lv

3. Personas datu kategorijas

Personas datus var iegūt tieši no Klienta, no Klienta darbības, ja viņš izmanto pakalpojumus, un ārējiem avotiem, piemēram, no valsts un privātā sektora vadītiem reģistriem, kā arī citām trešām pusēm. Galvenās Personas datu, ko vāc „Linas Agro”, kategorijas (bet neaprobežojoties ar tām) ir šādas:

Personas identifikācijas dati — vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personas identifikācijas dokumenta (pases, personas apliecības) dati. 

Dati saziņai — adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese. 

Dati par ģimeni — informācija par Klienta ģimeni un citām saistītām personām. 

Dati par saikni ar juridiskām personām — dati, kurus iesniedz Klients vai kuri tiek iegūti no publiskiem reģistriem vai trešās puses nolūkā, lai realizētu darījumu attiecīgās juridiskās personas vārdā. 

Ar profesiju saistīti dati — dati par izglītību un profesionālo darbību. 

Finanšu dati — dati par rēķiniem, piederošo īpašumu, darījumiem, aizdevumiem, ienākumiem, saistībām, Klienta finansiālo stāvokli, kurus iegūst tai brīdī, kad Klients izvēlas un viņam tiek sniegti pakalpojumi / izsniegtas preces ar atlikto maksājumu, saistībā ar kreditēšanas risku, par ko ir jāzina. 

Dati par mantas vai īpašuma izcelsmi — dati par klienta darījumu pusēm un veicamo darbību. 

Ar Klienta uzticamību un darbības novērtējumu saistīti dati — dati par finanšu operācijām, „Linas Agro” vai jebkurai trešai pusei nodarītu kaitējumu.

Dati, ko iegūst un (vai) izveido, pildot tiesību aktos noteiktās prasības — dati, kas iegūti saskaņā ar tiesībsargājošo institūciju, notāru, nodokļu administratora, tiesu un tiesu izpildītāju pieprasījumiem, dati par ienākumiem, finanšu saistībām, piederošo īpašumu un nesegtām parādsaistībām. 

Dati, kas iegūti, izmantojot sakaru un citus tehniskos līdzekļus, — dati, kas iegūti, klientam atbraucot uz „Linas Agro” struktūrvienībām un apmeklējot citas „Linas Agro” pakalpojumu sniegšanas vietas (videonovērošanas dati) vai sazinoties ar „Linas Agro” pa tālruni, video un (vai) audioierakstīšanas līdzekļiem, e-pastu, ar ziņojumiem un citiem sakaru līdzekļiem, piemēram, sociālie tīkli; dati, kas saistīti ar Klienta apmeklējumu „Linas Agro” tīmekļa vietnēs vai citu „Linas Agro” komunikācijas kanālu izmantošanu.

Ar pakalpojumu sniegšanu / preču pārdošanu saistīti dati — dati par līgumu pildīšanu vai nepildīšanu, noslēgtajiem darījumiem, spēkā esošajiem un izbeigtajiem līgumiem, iesniegtajiem pieteikumiem, iesniegumiem un sūdzībām, piemērojamiem procentiem un maksām par pakalpojumiem. 

Dati par ierasto uzvedību, prioritātēm un apmierinātību ar pakalpojumiem — dati par aktivitāti, izmantojot pakalpojumus, Klientam sniedzamajiem pakalpojumiem, individuālajiem uzstādījumiem, Klienta atsauksmēm par pakalpojumiem, dati par dzīvesveidu, vēlmēm, par to, vai Klients ir apmierināts ar pakalpojumiem. 

Dati par dalību „Linas Agro” organizētās spēlēs un akcijās — dati par spēļu un akciju laikā laimētām balvām.

4. Personas datu apstrādes mērķi un pamatojums

Veicot personas datu apstrādi, „Linas Agro” galvenie mērķi ir šādi:

4.1. Attiecību ar Klientiem uzturēšana un iespēju izmantot „Linas Agro” piedāvātos produktus un pakalpojumus izveidošana un administrēšana

Līguma ar Klientu noslēgšana un pildīšana, datu par Klientu atjaunošana, lai nodrošinātu to pareizību, izmantojot ārējos un iekšējo reģistrus, ja tas ir nepieciešams, pildot līgumu, vai lai veiktu pasākumus Klienta uzdevumā pirms līgums noslēgšanas vai likumīga pienākuma pildīšanas.

4.2. Kredīta un riska vērtēšana 

Lai noskaidrotu, kādus pakalpojumus un produktus, un ar kādiem nosacījumiem var piedāvāt Klientam, izsniedzot preču kredītus, aizdevumus un citus finanšu pakalpojumus, lai pildītu tiesību aktos paredzētos pienākumus, kas saistīti ar maksātspējas un saistību izpildes riska vērtēšanu, pārvaldītu Klienta parādsaistības, pildītu prasības, kas attiecas uz darbības riska pārvaldību un kapitāla pietiekamību, veiktu iekšējos aprēķinus un analīzes, kad tas ir nepieciešams, pildot līgumu, lai veiktu pasākumus Klienta uzdevumā pirms līguma noslēgšanas vai tiesiskā pienākuma pildīšanas, vai lai nodrošinātu uzticamu riska pārvaldību „Linas Agro” likumīgās interesēs.

4.3. Klienta un (vai) „Linas Agro” interešu aizsardzība 

Lai aizsargātu Klienta un (vai) „Linas Agro” intereses, veiktu „Linas Agro” sniedzamo pakalpojumu kvalitātes pārbaudi, iesniegtu komercdarījuma vai cita veida uzņēmējdarbības komunikācijas pierādījumus (sarunu ierakstīšana), kad tas ir nepieciešams, pildot līgumu, lai veiktu pasākumus Klienta uzdevumā pirms līguma noslēgšanas vai tiesiskā pienākuma pildīšanas, lai „Linas Agro” likumīgās interesēs veiktu jebkādas neatbilstošas vai nelikumīgas „Linas Agro” pakalpojumu un piedāvāto produktu izmantošanas vai to pārkāpšanas prevenciju, ierobežošanu un izmeklēšanu, darbinieku apmācības un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu. 

Nodrošināt „Linas Agro” un (vai) Klienta drošību, aizsargāt Klienta un (vai) viņa pārstāvja dzīvību un veselību, kā arī citas „Linas Agro” un Klienta tiesības (video un (vai) audioieraksts), lai „Linas Agro” likumīgās interesēs aizsargātu savus klientus, darbiniekus, apmeklētājus, kā arī viņu un „Linas Agro” īpašumu.

4.4. Papildu pakalpojumu sniegšana, Klienta viedokļa noskaidrošana, tirgus izpēte un statistisko datu vākšana

Lai piedāvātu „Linas Agro” vai „Linas Agro” atbildīgi izvēlētu partneru pakalpojumus Klientam, ieskaitot indivuduālos piedāvājumus, ar Klienta piekrišanu vai „Linas Agro” likumīgās interesēs saistībā ar papildu pakalpojumu sniegšanu.

Lai organizētu Klientu viedokļa aptaujas, tirgus izpēti un statistisko datu vākšanu, spēles un akcijas Klientiem, ar Klienta piekrišanu vai „Linas Agro” likumīgās interesēs lai uzlabotu „Linas Agro” pakalpojumu kvalitāti, Klientu, kā pakalpojumu saņēmēju, pieredzi un veidotu jaunus produktus un pakalpojumus.

4.5. Juridisko saistību izpilde un identitātes noskaidrošana 

Pildot tiesību aktu un starptautisko vienošanos prasības, kas attiecas, piemēram, uz atbildīgu aizņemšanos / preču kredītu ar atlikto maksājumu principu īstenošanu, „iepazīsti savu klientu” principu īstenošanu, lai veiktu pasākumus Klienta uzdevumā pirms līguma noslēgšanas, pildot juridisko pienākumu vai lai „Linas Agro” likumīgās interesēs nodrošinātu atbilstīgu riska un organizācijas pārvaldību.

4.6. Pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas preventīvie pasākumi un atbilstīgas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana

Lai nodrošinātu iespēju izmantot elektroniskos kanālus un nodrošinātu to izmantošanu un darbības kontroli, novērstu nesankcionētu piekļuvi un nelikumīgu to izmantošanu informācijas drošības nodrošināšanas nolūkos, kad tas ir nepieciešams, pildot līgumu, lai veiktu pasākumus Klienta uzdevumā pirms līguma noslēgšanas vai juridiskā pienākuma pildīšanas, vai „Linas Agro” likumīgās interesēs, kas attiecas uz iespējas izmantot „Linas Agro” elektroniskos pakalpojumus nodrošināšanu, to izmantošanu un darbības kontroli.

Lai pilnveidotu tehniskos līdzekļus, informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, nodrošinātu sniedzamo pakalpojumu pielāgošanu izmantojamām ierīcēm, radītu jaunus „Linas Agro” pakalpojumus, testējot un pilnveidojot tehniskos līdzekļus, kā arī IT infrastruktūru, „Linas Agro” likumīgās interesēs, kas attiecas uz tehnisko līdzekļu un IT infrastruktūras pilnveidošanu.

4.7. Juridisko prasību iesniegšana, izpilde un aizstāvēšana 

Juridisko prasību iesniegšanas, izpildes, nodošanas un aizstāvēšanas nolūkos, kad tas ir nepieciešams, pildot līgumu, lai veiktu pasākumus Klienta uzdevumā pirms līguma noslēgšanas vai tiesiskā pienākuma pildīšanas, vai lai pildītu „Linas Agro” likumīgās intereses, kas saistītas juridisko prasību izpildi.

4.8. Darījumu veikšana, izmantojot maksājumu sistēmu 

Īstenojot saistības, kas attiecas uz starptautisko darījumu veikšanu ar kredītiestāžu starpniecību un vietējo maksājumu veikšanu ar nacionālo, Eiropas un starptautisko maksājumu sistēmu starpniecību, kā arī nodrošinot ar maksājumu karšu izmantošanu un drošību, saistīto noteikumu un Eiropas un starptautiskajos standartos un sertifikācijas sistēmās noteikto saistību ievērošanu, kad tas ir nepieciešams, pildot līgumu, lai veiktu pasākumus Klienta uzdevumā pirms līguma noslēgšanas vai tiesiskā pienākuma pildīšanas.

5. Profilēšana, individuālo piedāvājumu iesniegšana un automatizēto lēmumu pieņemšana

5.1. Profilēšana, ko veic „Linas Agro”, ir saistīta ar Personas datu apstrādi automatizētā veidā, lai novērtētu noteiktas klienta individuālās īpašības un tādējādi analizētu vai prognozētu, piemēram, šīs personas ekonomisko situāciju, individuālās izvēles, intereses un noteiktu dzīvesvietu. Profilēšanu izmanto, lai veiktu ar konsultāciju sniegšanu Klientam saistītu analīzi tiešā mārketinga nolūkos, automatizētā veidā pieņemot lēmumus, kas saistīti, piemēram, ar kredītspējas vērtējumu, riska pārvaldību, apdrošināšanas riska vērtējumu un darījumu monitoringu, lai novērstu krāpniecību; profilēšana, ko veic šādā veidā, ir balstīta uz „Linas Agro” likumīgām interesēm, juridiskā pienākuma pildīšanu, līguma pildīšanu vai ar Klienta piekrišanu.

5.2. „Linas Agro” var veikt Personas datu apstrādi, lai uzlabotu Klientam sniedzamo elektronisko pakalpojumu kvalitāti, piemēram, piedāvātos pakalpojumus pielāgojot izmantojamai ierīcei, kā arī lai sagatavotu individuālus piedāvājumus Klientam. Ja Klients nav cēlis iebildumus par Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkā, „Linas Agro” var veikt Personas datu apstrādi, lai sniegtu vispārīgus un individuālus „Linas Agro” sniedzamo pakalpojumu piedāvājumus. Šāda mārketinga darbība var tikt balstīta uz Klienta izmantojamiem pakalpojumiem un to, kā Klients tos izmanto, kā arī pārvalda „Linas Agro” digitālos kanālus.

5.3. Profilēšanas darbība individuālo piedāvājumu sagatavošanas un mārketinga nolūkā ir balstīta uz „Linas Agro” likumīgām interesēm. „Linas Agro” nodrošina Klientam iespēju pārvaldīt sava privātuma uzstādījumus, izmantojot ērtu rīku.

5.4. Turklāt „Linas Agro” var vākt statistiskos datus par Klientu, piemēram, raksturīgo uzvedību un dzīvesveidu. Statistiskie dati segmentu/profilu izveidei tiek vākti no ārējiem avotiem un var tikt izmantoti kopā ar „Linas Agro” pieejamiem datiem.

6. Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti saņēmējiem, piemēram:

6.1. valsts iestādēm un institūcijām, citām personām, kas veic likumos paredzētās funkcijas (piemēram, tiesībsargājošās iestādes, tiesu izpildītāji, notāri, institūcijas, kas veic nodokļu administrēšanas, finanšu noziegumu izmeklēšanas darbību); 

6.2. juridiskām personām, kas pieder „Linas Agro” uzņēmumu grupai;

6.3. revidentiem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, „Linas Agro” pilnvarotajiem datu apstrādātājiem; 

6.4. trešām pusēm, kuras kārto reģistrus (ieskaitot aizdevumu reģistrus, Iedzīvotāju reģistru, Juridisko personu (uzņēmumu) reģistru, vērtspapīru reģistrus vai citus reģistrus, kuros tiek veikta personas datu apstrāde) vai kuras darbojas kā starpnieki, sniedzot Personas datus no šādiem reģistriem; 

6.5. juridiskām un fiziskām personām, kurām tiek cedēti prasījumi uz Klienta parādsaistībām, tiesām, ārpustiesas strīdu izskatīšanas institūcijām un maksātnespējas procesa administratoriem; 

6.6. personām, kas nodrošina pienācīgu klienta saistību pret „Linas Agro” izpildi, piemēram, galvotājiem, garantiem, ķīlas devējiem; 

6.7. citām personām, kas ir saistītas ar „Linas Agro” pakalpojumu sniegšanu, piemēram, arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzējiem, pārdevējiem.

7. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

7.1. Parasti Personas datu apstrāde tiek veikta Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā, tomēr noteiktos gadījumos tie var tikt pārsūtīti un apstrādāti ārpus ES/EEZ robežām.

7.2. Personas dati var tikt pārsūtīti un apstrādāti ārpus ES/EEZ robežām, ja pārsūtīšana ir nepieciešama, lai noslēgtu un pildītu līgumu vai Klients ir devis piekrišanu, kā arī ja tiek īstenoti atbilstīgi aizsardzības pasākumi. Atbilstīgi aizsardzības pasākumi ir šādi:

– noslēgts līgums, kurā ir ietverti ES Komisijas pieņemtie standarta noteikumi vai citi apstiprināti punkti, uzvedības kodeksi, sertifikāti u. c., kas apstiprināti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

– puse, kas nepieder ES/EEZ, kurā uzturas Personas datu saņēmējs, ar ES Komisijas lēmumu nodrošina pietiekama līmeņa personas datu aizsardzību.

7.3. Klients, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu pārsūtīšanu ārpus ES/EEZ robežām.

8. Glabāšanas termiņš

8.1. Personas datu apstrāde tiek veikta ne ilgāk, kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas termiņš tiek definēts, ņemot vērā ar Klientu noslēgto līgumu veidu, „Linas Agro” likumīgās intereses vai tiesību aktu prasības (piemēram, kas reglamentē uzskaites, prasības pieteikuma noilguma termiņu u. c.).

9. Klienta, kā datu subjekta, tiesības

Klientam (datu subjektam) tiesību aktos garantētās tiesības, kas attiecas uz viņa Personas datu apstrādi, ietver šādas tiesības:

9.1. pieprasīt labot viņa Personas datus, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi; 

9.2. nepiekrist Personas datu apstrādei, ja Personas datu apstrādes pamats ir likumīgas intereses, ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšana vai piedalīšanās aptaujās); 

9.3. pieprasīt dzēst viņa Personas datus, kuru apstrāde tiek veikta tikai ar viņa piekrišanu, ja Klients atsauc attiecīgo piekrišanu. Šīs tiesības nepiemēro, ja Personas datu, kurus pieprasa izdzēst, apstrāde tiek veikta arī uz cita tiesiska pamata, piemēram, apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu vai pienākumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

9.4. ierobežot viņa Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, piemēram, uz laiku, kurā „Linas Agro” izvērtēs, vai Klientam ir tiesības pieprasīt viņa Personas datu dzēšanu;

9.5. saņemt informāciju par to, vai „Linas Agro” veic viņa Personas datu apstrādi un, ja tā, iepazīties ar tiem; 

9.6. saņemt viņa paša iesniegtos Personas datus, kuru apstrāde tiek veikta ar viņa piekrišanu, vai uz līguma pamata, rakstiski vai vispārizmantojamā elektroniskā formā un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārvietojamība); 

9.7. atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei; 

9.8. nepiekrist, lai attiecībā pret viņu tiktu piemērots pilnībā automatizētā veidā pieņemts lēmums, ieskaitot profilēšanu, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiska vai līdzīga nozīmīga ietekme uz Klientu. Šīs tiesības nepiemēro gadījumā, ja šāda lēmumu pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai pildītu līgumu ar Klientu, ir atļauta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai Klients tam ir devis skaidru piekrišanu; 

9.9. iesniegt sūdzību par Personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijā, ja Klients uzskata, ka viņa Personas datu apstrāde tiek veikta, pārkāpjot viņa tiesības un likumīgās intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

10. Kontaktinformācija

10.1. Klientam ir tiesības vērsies pie „Linas Agro”, lai iesniegtu pieprasījumus, atsauktu dotās piekrišanas, iesniegtu lūgumus par datu subjekta tiesību realizēšanu un sūdzības par Personas datu apstrādi. Jūs varat to sūtīt pa e-pastu adresi info@linasagro.lv

11. Principu darbības termiņš un grozījumi

11.1. Klienti var iepazīties ar šiem Principiem internetā: www.linasagro.lv 

11.2. „Linas Agro” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šos Principus, informējot Klientu par grozījumiem, publicējot „Linas Agro” tīmekļa vietnē, informējot Klientu pa pastu, e-pastu, ar ziņojumu internetbankā vai citā veidā (piemēram, publicējot presē) ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas līdz šādu grozījumu spēkā stāšanās dienai.

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu