VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.    Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) tiek piemēroti pirkumiem, kas veikti interneta veikalā www.linasagro.lv (turpmāk – Interneta veikals).
1.2.    Iegādājoties preci Interneta veikalā starp Pircēju un pārdevēju SIA “Linas Agro”, reģistrācijas numurs 53603019011, (turpmāk – Pārdevējs), juridiskā adrese “Baltijas Ceļš”, Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV 3043, Latvija, tiek noslēgts Distances līgums (turpmāk – Līgums).
1.3.    Noformējot pasūtījumu Interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Līguma noteikumiem. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem vai daļai Noteikumu, viņš nedrīkst veikt pasūtījumu.
1.4.    Iegādājoties preces Interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka viņš ir pilnu atbildību nesoša fiziska persona vai ir juridiskās personas pārstāvis, kuram ir visas tiesības šīs juridiskās personas vārdā izmantot Interneta veikalu un uzņemties šīs juridiskās personas saistības.
2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
2.1.     Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs ir noformējis pasūtījumu Interneta veikalā un ir veicis apmaksu par preci un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma izpildei. 
2.2.    Saskaņā ar Līgumu, Pārdevējs apņemas nodot īpašumtiesības uz iepirkumu grozā esošo preci, bet Pircējs apņemas pieņemt preci un samaksāt par preci Interneta veikalā norādīto pirkuma maksu.
2.3.    Noslēgtais Līgums tiek glabāts Pārdevēja datubāzē www.linasagro.lv.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.     Pircēja tiesības:
3.1.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, Pircējs var izmantot  atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas, izņemot gadījumus, kad:
- prece izgatavota pēc īpašiem Pircēja norādījumiem vai nepārprotami pielāgota Pircēja personiskajām vajadzībām;
-  prece, pēc savas būtības pēc piegādes ir nedalāmi sajaukta ar citām precēm.
3.1.2. Līguma 3.1.1.punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja:
- atgrieztā prece ir oriģinālajā, neskartā iepakojumā;
- prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainīts, kā arī tā nav lietota;
- prece ir tādā pašā komplektācijā, kā to saņēmis Pircējs;
- Pircējs iesniedz preču iegādes dokumentu;
- Preces atgriešanas izdevumus sedz Pircējs, izņemot gadījumus, kad prece tiek atgrieza neatbilstošas kvalitātes dēļ. 

3.2.     Pircēja pienākumi:
3.2.1. Pieņemt preci Pušu saskaņotajā laikā.
3.2.2. Pārbaudīt preci pieņemšanas laikā un pēc pārbaudes parakstīt preču saņemšanas dokumentus;
3.2.3. Samaksāt pirkuma un piegādes maksu, kā arī citus maksājumus (ja tādi ir norādīti, slēdzot līgumu). Piegādes cenas norādītas sadaļā "Piegādes noteikumi". Pircējs norēķinās par precēm, veicot maksājumu uz Pārdevēja kontu Interneta veikalā norādītajos veidos. 
3.2.4. Nenodot savu paroli trešajām personām. Ja Pircējs pazaudē savu paroli, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs pa e-veikalā norādīto tālruni vai e-pastu.
3.2.5. Ja mainās reģistrācijas anketā norādītie Pircēja dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

4. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.     Pārdevēja tiesības:
4.1.1. Īpašu apstākļu gadījumā uz laiku vai pavisam pārtraukt preču pārdošanas darbību internetveikalā, iepriekš nebrīdinot Pircēju.
4.1.2. bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt Pircēja piekļuvi internetveikalam vai anulēt Pircēja reģistrāciju, ja ir pamatotas aizdomas, ka Pircējs mēģina traucēt internetveikala darbību.
4.1.3. vienpusēji mainīt, atjaunināt un papildināt šos noteikumus.

4.2. Pārdevēja pienākumi:
4.2.1. Radīt visus apstākļus, lai Pircējs pareizi izmantotu e-veikala sniegtos pakalpojumus.
4.2.2. Piegādāt Pircējam Preci Līgumā noteiktajā termiņā uz Pircēja norādīto piegādes vietu.
4.2.3. Ja Pārdevējs pamatotu iemeslu dēļ nevar Pircējam piegādāt pasūtīto preci, Pārdevējs piedāvā Pircējam analogu preci un, ja Pircējs atsakās mainīt Preci pret analogu preci, atgriezt Pircējam samaksāto naudu par preci 30 dienu laikā.
4.2.4. Pārdevējs apņemas paņemt bojāto vai nepareizi nosūtīto preci un aizstāt to ar līdzīgu preci 14 dienu laikā pēc preces atgriešanas. Ja Pārdevējam nav līdzīgu preču, viņš atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudu.
4.2.5. Uzņemties preču nozaudēšanas vai bojājuma risku līdz preces piegādes Pircējam brīdim.
4.2.6. Pienācīgi pildīt citus Līguma nosacījumus;
4.2.7. Garantēt preču kvalitāti.
4.2.8. Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas un Pārdevējs apņemas izpildīt Līgumu tikai pēc Pirkuma maksas saņemšanas.
5. PRECES NODOŠANA

5.1.     Prece tiek piegādāta un nodota Pircējam šādā secībā:
5.1.1. Prece tiek piegādāta Pircējam preces aprakstā norādītajos termiņos. Šie termiņi neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav pasūtītās preces un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādi.
5.1.2. Preces tiek piegādātas Pircējam uz Pircēja norādīto piegādes adresi vai Paku skapjiem. Pircējs apņemas preces pieņemt pats vai nodrošināt pilnvaroto pārstāvi, kas saņems preci. Par pilnvarojumu preces saņemšanai šī punkta izpratnē ir uzskatāma arī Pircēja telefoniski vai rakstiski norādīta persona, kas saņems preci.
5.1.3. Preču piegādes veidi un piegādes izmaksas tiek norādīti, veicot pasūtījumu sadaļā “Piegādes noteikumi”.
5.1.4. Pircējs, Preces pieņemšanas brīdī apņemas pārbaudīt sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtījumam. Gadījumā, ja Pircējs, preces saņemšanas brīdī konstatē neatbilstības, viņš par to nekavējoties informē Pārdevēju, nosūtot attiecīgu informāciju uz e-pastu [email protected].
5.1.5. Īpašumtiesības uz preci pāriet Pircējam no Preces saņemšanas brīža.
5.1.6. Nejaušas preču nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet Pircējam no preces nodošanas Pircējam brīža.

6. PRECES KVALITĀTE

6.1.     Pārdotās Preces kvalitātes rādītāji ir norādīti Interneta veikala publicētajā preces aprakstā pie katras preces.
6.2.    Preces derīguma termiņu nosaka Preces ražotājs un derīguma termiņš ir norādīts preces aprakstā.
6.3.    Ja pēc preces piegādes Pircējs atklāj slēptus preces defektus, kas nav radušies Pircēja preces lietošanas un/vai uzglabāšanas noteikumu pārkāpšanas dēļ, Pircējam par to jāziņo Pārdevējam 7 dienu laikā. Pārdevējs 7 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nomaina preci pret atbilstošas kvalitātes preci vai atlīdzina Pircējam izmaksas preces pirkuma maksas apmērā.
6.4.    Preču attēliem ir informatīvs raksturs. Interneta veikalā ievietotajos attēlos redzamās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem var atšķirties no reālajiem preču lielumiem, formas un krāsas.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1.     Puses apņemas:
7.1.1. Pienācīgi izpildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu un atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu kaitēt otrai pusei.
7.1.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par izrietošajām sekām.
7.1.3. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot internetveikalu.
7.1.4. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu nodošanu trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par trešo personu darbībām, kuras izmanto šos datus . 
7.1.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.
7.1.6. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu interneta vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs piekļūst šīm vietnēm, izmantojot Pārdevēja e-veikalā esošās saites.

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE

8.1.     Nospiežot pogu "Apstiprināt pasūtījumu", Pircējs apliecina, ka Pircējs un viņa pārstāvji (Pircējam ir viņu pārstāvju piekrišana) piekrīt:
8.1.1. ka Interneta veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pārdevējs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
- iegūstot tos tiešā veidā (piemēram, Pircējam aizpildot reģistrācijas veidlapu vai noformējot pasūtījumu);
- netieši iegūstot informāciju (piemēram, izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu Interneta veikala izmantošanu).
8.2.    Pircēja personas dati tiek apstrādāti, ievērojot normatīvajā regulējumā paredzētās prasības, kas reglamentē datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājos un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskos līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
8.3.    Pasūtot preci Interneta veikalā, Pircējs piekrīt un atļauj Pārdevējam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams un šādiem mērķiem:
- datu apstrāde izriet no Pircēja pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;
- dati ir nepieciešami Pircēja identificēšanai un uzskaitei;
- dati nepieciešami komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (tikai saskaņā ar Pircēja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);
- dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtiem līgumiem.
8.4.    Pārdevējs nodrošina Pircēja personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, izņemot Pārdevēja sadarbības partneriem, kas nodrošina Interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
8.5.    Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami apstrādes mērķim. Minētā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: [email protected].
8.6.    Pircējam, iesniedzot rakstveida pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
- kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija;
- kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
- informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
8.7.    Pircēja dati tiks glabāti ne ilgāk kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1.     Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.
9.2.     Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta uz Pārdevēja e-pasta adresi [email protected].
9.3.     Visi strīdi, kas izriet no Līguma vai saistībā ar to starp Pircēju un Pārdevēju, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
9.4.     Ar šo Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, sapratis to saturu un sekas.

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu