Latviešulv
Laika ziņas

CLEAVE ®

Modelis: Cleave
Ir jautājumi? Sazinieties ar mums.

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos, stiebrzāļu sēklu laukos, stiebrzāļu sējumos lopbarībai, ganībās. 

 

Darbīgās vielas:                     florasulams 2.5 g/L, fluroksipirs 100 g/L

Preparatīvā forma:              suspo-emulsija

Iepakojums:                           2 x 10 L, 4 x 5 L, 12 x 1 L

 

PREPARĀTA APRAKSTS

Cleave®  lieto īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai pēc nezāļu sadīgšanas. Herbicīds efektīvi ierobežo ķeraiņu madaru (Galium aparine) un vairākas citas divdīgļlapju nezāles. Fluroksipirs iedarbojas kā  sintētiskais auksīns, izraisot auksīniem tipiskas pazīmes, piemēram, nekontrolētu šūnu attīstību lapās – lapu čokurošanos. Herbicīda iedarbības dēļ tiek kavēta nezāļu augu augšana, kā rezultātā nezāles atmirst.

EFEKTIVITĀTE

Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle,auzas

deva 0.8-1.0 l/ha

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle

1.0-1.2 l/ha

Ļoti jutīgas nezāles (efektivitāte 95-100%)

Tīruma kumelite Tripleurospermum inodorum   

Sārtā panātre Lamium purpureum                                 

Ķeraiņu madara Galium aparine                

Tīruma sinepe Sinapis arvensis                   

Tīruma sinepe Sinapis arvensis                           

Parastā virza Stellaria media                     

Saules dievkrēsliņš Euphorbia helioscopia   

Ķeraiņu madara Galium aparine             

 

Tīruma kumelīte Tripleurospermum inodorum

Jutīgas nezāles (efektivitāte 85-94.9%)

Dārza vējgriķis Fallopia convolvulus              

Rapsis sārņaugs Brassica napus

Sārtā panātre Lamium purpureum                                

Tīruma neaizmirstule Myosotis arvensis                

 Zilā rudzupuķe Centaurea cyanus                 

Tīruma naudulis Thlaspi arvense                

 

Zilā rudzupuķe Centaurea cyanus             

 

Dārza vējgriķis Fallopia convolvulus        

Vidēji jutīgas nezāles efektivitāte 70-84.9%)

Baltā balanda Chenopodium album         

Tīruma usne Cirsium arvense                     

Tīruma usne Cirsium arvense                    

Baltā balanda Chenopodium album        

Parastā virza Stellaria media                        

Akļi Galeopsis spp.

 

Tīruma vijolīte Viola arvensis                           

 

Stiebrzāles (sēklai, lopbarībai), ganības

Jutīgas nezāles (efektivitāte 85-94.9%)

Tīruma kumelite Tripleurospermum inodorum    

Ķeraiņu madara Galium aparine                  

Ārstniecības mīkstpienene Taraxacum officinalis

Vidēji jutīgas nezāles (efektivitāte 70-84.9%)

Tīruma usne Cirsium arvense                      

 

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva

l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

 

 

1

2

3

5

 

 

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi

Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgāsdivdīgļlapju nezāles

1.0-1.2

Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)

 

 

Vasaras kvieši, vasaras tritikāle, vasaras mieži, auzas

Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgāsdivdīgļlapju nezāles

0.8-1.0

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga  cerošanas sākumu līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)

 

 

Stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles)

Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

1.5-1.8

Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)

 

 

 

Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 100-300 L/ha

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā : 1 reize

Nogaidīšanas laiks: 14 dienas  ( stiebrzāļu sēklai un lopbarībai un stiebrzāļu ganību zelmenī)

 

NOSACĪJUMI UN ETEIKUMI

 

  • Visātrākā iedarbība un efektīvākā nezāļu kontrole tiks sasniegta, ja Cleave® lietos, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles, tādējādi nodrošinot optimālu herbicīda iekļūšanu augos.
  • Paaugstināta gaisa mitruma un temperatūras apstākļos efektivitāte būs augstāka. Nezāļu jutība pret herbicīdu samazinās, tām pieaugot un novecojot.
  • Nepiemērotos augšanas apstākļos (sausums, vēsi laika apstākļi, sablīvēta augsne) nezāļu kontroles efektivitāte būs zemāka, tāpēc šādos apstākļos ieteicams lietot augstākās herbicīda devas.
  • Herbicīds efektīvi darbojas arī pazeminātas gaisa temperatūras apstākļos (>5°C).
  • Nelietot herbicīdu sējumos, kuriem pasējā vai kuru sastāvā ir āboliņš, lucerna vai citi tauriņziežu kultūraugi
  • Herbicīda iedarbībai nepieciešamais bezlietus periods ir viena stunda.

 

Tvertnes maisījumi

Cleave® var lietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas reģistrēti lietošanai tajos pašos kultūraugu sējumos, kā Cleave®. Neskaidrību gadījumā konsultēties ar izplatītāja vai ražotāja pārstāvjiem.

Atkārtota sēja un pēckultūras

Normālā augmaiņā nav ierobežojumu pēcaugu izvēlē sējai pēc Cleave® lietošanas priekšaugam. Ja pavasarī pēc apstrādes ar Cleave® sējums aizgājis bojā,  var pārsēt tikai graudaugus, kukurūzu vai airenes.

IEROBEŽOJUMI

Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Saistītā prece
Herbicīds īsm
Brasan 540 EC Brasan 540 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Teridox 500 EC Teridox 500 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās gra..
Boxer 800 EC Boxer 800 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas ..
2,4-D Nufarm 2,4-D Nufarm
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Galera Galera
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Selektīvs sis
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
Butisan 400 Butisan 400
Herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, ziedkāpostu,..
MCPA 750 MCPA 750
Formulācijas spēks- pārliecinošs sniegums pret visām nezālēm graudaugos!..
Tombo WG Tombo WG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divd..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, l..
Legacy Pro Legacy Pro
selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Stomp CS Stomp CS
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai...
Roundap Energy Roundap Energy
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu un&nbs..
Avoxa Avoxa
  Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Trimmer 50 SG Trimmer 50 SG
selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai z..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
Flurostar Flurostar
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
Fornet Max 6 OD Fornet Max 6 OD
Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un di..
Mistral 700 WG Mistral 700 WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un  divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kar..
Onyx Onyx
Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobež..
Taifun B Taifun B
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkaro..
NUANCE 75 WG NUANCE 75 WG
herbicīds, kas piemērots divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai pavasara kviešu,..
Titus 25 Titus 25
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu un ložņu vārpat..
Nimbus Gold Nimbus Gold
viens no jaunākajiem preparātiem BASF rapšu herbicīdu klāstā. Tā sastāvā ir..
Clamox+Dash Clamox+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību – sārņaugu ierobežošan..
Flight Forte Flight Forte
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Tomahawk 200 EC Tomahawk 200 EC
Tomahawk® 200 EC – sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un d..
Grodyl Grodyl
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu, it īpaši ķerai..
Estet 600 e.k. Estet 600 e.k.
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Sultan Super Sultan Super
Sultan Super ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdīgļla..
Legacy 500 Legacy 500
Legacy 500 SC ir selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds d..
Komplet Komplet
Plaša spektra augsnes un kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju ..
Kalif Kalif
Kalif 360 CS ir augsnes herbicīds dažu īsmūža viendīgļlapju un īs..
Focus Ultra Focus Ultra
Stabilas un ātras efektivitātes nodrošināšanai Focus Ultra vienmē..
zirņiem/pupām
Corum Corum
Corum - jauns herbicīds zirņu un pupu sējumiem Corum ir sistēmas iedarbī..

Pārlūkojot www.linasagro.lv, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes nevainojamu darbību.