CLEAVE ®

Produkta kods:
Produkts tiek pārdots tikai fiziskās tirdzniecības vietās. Lai pasūtītu preces, sazinieties ar produktu vadītāju
Ir jautājumi?

Apraksts

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos, stiebrzāļu sēklu laukos, stiebrzāļu sējumos lopbarībai, ganībās. 

 

Darbīgās vielas:                     florasulams 2.5 g/L, fluroksipirs 100 g/L

Preparatīvā forma:              suspo-emulsija

Iepakojums:                           2 x 10 L, 4 x 5 L, 12 x 1 L

 

PREPARĀTA APRAKSTS

Cleave®  lieto īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai pēc nezāļu sadīgšanas. Herbicīds efektīvi ierobežo ķeraiņu madaru (Galium aparine) un vairākas citas divdīgļlapju nezāles. Fluroksipirs iedarbojas kā  sintētiskais auksīns, izraisot auksīniem tipiskas pazīmes, piemēram, nekontrolētu šūnu attīstību lapās – lapu čokurošanos. Herbicīda iedarbības dēļ tiek kavēta nezāļu augu augšana, kā rezultātā nezāles atmirst.

EFEKTIVITĀTE

Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle,auzas

deva 0.8-1.0 l/ha

Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, ziemas tritikāle

1.0-1.2 l/ha

Ļoti jutīgas nezāles (efektivitāte 95-100%)

Tīruma kumelite Tripleurospermum inodorum   

Sārtā panātre Lamium purpureum                                 

Ķeraiņu madara Galium aparine                

Tīruma sinepe Sinapis arvensis                   

Tīruma sinepe Sinapis arvensis                           

Parastā virza Stellaria media                     

Saules dievkrēsliņš Euphorbia helioscopia   

Ķeraiņu madara Galium aparine             

 

Tīruma kumelīte Tripleurospermum inodorum

Jutīgas nezāles (efektivitāte 85-94.9%)

Dārza vējgriķis Fallopia convolvulus              

Rapsis sārņaugs Brassica napus

Sārtā panātre Lamium purpureum                                

Tīruma neaizmirstule Myosotis arvensis                

 Zilā rudzupuķe Centaurea cyanus                 

Tīruma naudulis Thlaspi arvense                

 

Zilā rudzupuķe Centaurea cyanus             

 

Dārza vējgriķis Fallopia convolvulus        

Vidēji jutīgas nezāles efektivitāte 70-84.9%)

Baltā balanda Chenopodium album         

Tīruma usne Cirsium arvense                     

Tīruma usne Cirsium arvense                    

Baltā balanda Chenopodium album        

Parastā virza Stellaria media                        

Akļi Galeopsis spp.

 

Tīruma vijolīte Viola arvensis                           

 

Stiebrzāles (sēklai, lopbarībai), ganības

Jutīgas nezāles (efektivitāte 85-94.9%)

Tīruma kumelite Tripleurospermum inodorum    

Ķeraiņu madara Galium aparine                  

Ārstniecības mīkstpienene Taraxacum officinalis

Vidēji jutīgas nezāles (efektivitāte 70-84.9%)

Tīruma usne Cirsium arvense                      

 

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva

l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

 

 

1

2

3

5

 

 

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi

Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgāsdivdīgļlapju nezāles

1.0-1.2

Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)

 

 

Vasaras kvieši, vasaras tritikāle, vasaras mieži, auzas

Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgāsdivdīgļlapju nezāles

0.8-1.0

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga  cerošanas sākumu līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)

 

 

Stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles)

Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

1.5-1.8

Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)

 

 

 

Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 100-300 L/ha

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā : 1 reize

Nogaidīšanas laiks: 14 dienas  ( stiebrzāļu sēklai un lopbarībai un stiebrzāļu ganību zelmenī)

 

NOSACĪJUMI UN ETEIKUMI

 

  • Visātrākā iedarbība un efektīvākā nezāļu kontrole tiks sasniegta, ja Cleave® lietos, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles, tādējādi nodrošinot optimālu herbicīda iekļūšanu augos.
  • Paaugstināta gaisa mitruma un temperatūras apstākļos efektivitāte būs augstāka. Nezāļu jutība pret herbicīdu samazinās, tām pieaugot un novecojot.
  • Nepiemērotos augšanas apstākļos (sausums, vēsi laika apstākļi, sablīvēta augsne) nezāļu kontroles efektivitāte būs zemāka, tāpēc šādos apstākļos ieteicams lietot augstākās herbicīda devas.
  • Herbicīds efektīvi darbojas arī pazeminātas gaisa temperatūras apstākļos (>5°C).
  • Nelietot herbicīdu sējumos, kuriem pasējā vai kuru sastāvā ir āboliņš, lucerna vai citi tauriņziežu kultūraugi
  • Herbicīda iedarbībai nepieciešamais bezlietus periods ir viena stunda.

 

Tvertnes maisījumi

Cleave® var lietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas reģistrēti lietošanai tajos pašos kultūraugu sējumos, kā Cleave®. Neskaidrību gadījumā konsultēties ar izplatītāja vai ražotāja pārstāvjiem.

Atkārtota sēja un pēckultūras

Normālā augmaiņā nav ierobežojumu pēcaugu izvēlē sējai pēc Cleave® lietošanas priekšaugam. Ja pavasarī pēc apstrādes ar Cleave® sējums aizgājis bojā,  var pārsēt tikai graudaugus, kukurūzu vai airenes.

IEROBEŽOJUMI

Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Saistītā prece
Brasan 540 EC Brasan 540 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Sultan 500 SC Sultan 500 SC
Sultāns 500 s.c. ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža div..
Teridox 500 EC Teridox 500 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās gra..
Boxer 800 EC Boxer 800 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas ..
Lontrel® 72 SG Lontrel® 72 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds  divdīgļlapju nezāļu ierobe..
Sekator OD Sekator OD
Aktīvā viela: amidosulfurons 100g/l, jodosulfurons 25 g/l Formulāci..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
Mustang Forte Mustang Forte
Herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un..
Nufarm MCPA 750 Nufarm MCPA 750
Formulācijas spēks- pārliecinošs sniegums pret visām nezālēm graudaugos!..
Tombo WG Tombo WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, l..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Leopard Leopard
Leopard ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadī..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu..
Stomp CS Stomp CS
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai...
Butisan Avant Butisan Avant
Herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēn..
Ergon Ergon
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkaroša..
Avoxa Avoxa
  Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Fenix Fenix
Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds ar nedaudz izteiktu sistēmas iedar..
Trimmer 50 SG Trimmer 50 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai z..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
Zetrola Zetrola
Herbicīda darbīgā viela propakvizafops strauji absorbējas viendīgļlapju nez..
Fornet Max 6 OD Fornet Max 6 OD
Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju un di..
Mistral 700 WG Mistral 700 WG
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un  divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kar..
Taifun B Taifun B
Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkaro..
Temsa SC Temsa SC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un paras..
NUANCE 75 WG NUANCE 75 WG
Herbicīds, kas piemērots divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai pavasara kviešu,..
SARACEN SARACEN
Sistēmiskas iedarbības herbicīds, kas piemērots dīgstošo un augošo madaru, ..
Flight Forte Flight Forte
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Estet 600 e.k. Estet 600 e.k.
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Elegant 2FD Elegant 2FD
lieto pēc nezāļu sadīgšanas, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles. Au..
Targa Super Targa Super
Sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža viendīgļlapju nezāļu ..
Sultan Super Sultan Super
Sultan Super  ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdī..
Stakato 500 SC Stakato 500 SC
Stakato 500 SC  Selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds..
Komplet Komplet
Plaša spektra augsnes un kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju ..
Kalif Kalif
Kalif 360 CS ir augsnes herbicīds dažu īsmūža viendīgļlapju un īs..
Hussar Active Plus OD Hussar Active Plus OD
Plaša spektra sistēmas iedarbības  herbicīds viendīgļlapju (īpaši p..
Focus Ultra Focus Ultra
Stabilas un ātras efektivitātes nodrošināšanai Focus Ultra vienmē..
Attribut Attribut
Selektīvs herbicīds viendīgļlapju un dažu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai..
2.4D Nufarm 2.4D Nufarm
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
zirņiem/pupām
Corum+Dash Corum+Dash
Corum - jauns herbicīds zirņu un pupu sējumiem Corum ir sistēmas iedarbī..
Lancelot Lancelot
Sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu ierobežoša..
Starane™ 333HL Starane™ 333HL
Herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kv..
Korvetto™ Korvetto™
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļl..
Metazamix MT Metazamix MT
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļla..
Belkar Belkar
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
Centurion Plus Centurion Plus
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Mateno Duo Mateno Duo
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošan..
MCPA Super MCPA Super
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo dzivdīgļl..
TIKAI LA
INCELO INCELO
Herbicīds ziemas - kviešu, rudzu un tritikāles sējumos - lietošanai pa..
Zorro 300 SL Zorro 300 SL
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežo..
YODO 100 OD YODO 100 OD
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža ..
Cleravo Flex Cleravo Flex
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Uzņēmuma ziņas
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
2024 07 16
Rapšu un graudaugu sēklu izvēle rudens sējai
Straujiem soļiem atnākusi ražas novākšanas sezona – bet kā jau mēs zinām ar to nekas lauksaimniecībā nebeidzas, bet tikai sākas, jo jāieliek pamats nākamā gada ražai. Apkopojām ieteikumus, kas palīdzēs izvēlēties ziemas rapša un graudaugu šķirnes jaunajiem sējumiem. 
Vairāk
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
2023 04 03
Herbicīdi divdīgļlapju nezālēm graudaugu sējumos
Viens no zināmākajiem ADAMA pavasara herbicīdu produktiem ir Cleave, kas nodrošina divdīgļlapju kontroli graudaugu sējumos - ziemas/vasaras kvieši, ziemas/vasaras mieži, ziemas/vasaras tritikāle, auzas un rudzi. Cleave ierobežo izplatītākās divdīgļlapju nezāles, tās kuras parasti sagādā vislielākās galvassāpes, gan kultūraugu ražības ziņā, gan apgrūtina ražas novākšanu.
Vairāk
Mirador 250 SC  + Poleposition 300 EC maisījums
2022 05 11
Mirador 250 SC + Poleposition 300 EC maisījums
Plaša spektra, ātras iedarbības sistēmas fungicīds lietošanai graudaugos un rapsī.  
Vairāk
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
2021 10 14
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
Septembrī Linas Agro sadarbībā ar ADAMA izsludināja īpašo akcijas piedāvājumu visiem mūsu klientiem. Šajā rakstā apskatām akcijā ietverto produktu īpašības un priekšrocības, lai Jums būtu vieglāk izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko produktu gan rudens, gan pavasara sezonai.
Vairāk
Sazinieties ar mums

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu