Brasan 540 EC

Modelis: Brasan
Produkts tiek pārdots tikai fiziskās tirdzniecības vietās. Lai pasūtītu preces, sazinieties ar produktu vadītāju
Ir jautājumi?

Apraksts

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos tūlīt pēc sējas, pirms nezāļu sadīgšanas.

Darbīgā viela: dimetahlors 500 g/l, klomazons 40 g/l
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Iepakojums: 20 l

 Preparāta raksturojums.

Brasan 540 EC ir augsnes herbicīds, kas efektīvi iedarbojas uz īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezālēm. Vislabāko iedarbību var sasniegt, ja to izsmidzina tūlīt pēc rapša sējas – pirms nezāļu sadīgšanas. Brasan 540 EC iekļūst dīgstošajās nezālēs caur dīgstiem un saknēm, tādejādi, nezāles tiek iznīcinātas jau dīgstot vai īsi pēc sadīgšanas. Uzņemšana caur nezāļu dīgstiem ir daudz spēcīgāka nekā caur saknēm.
Brasan 540 EC efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 2.0 l/ha.

  • Jutīgas nezāles (efektivitāte >90%): Parastā rudzusmilga (Apera spica-venti), maura skarene (Poa annua), parastā gaiļsāre (Echinochloa crus-galli), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), baltā balanda (Chenopodium album), parastā virza (Stellaria media), nesmaržīgā suņkumelīte (Tripleurospermum inodorum), ķeraiņu madara (Galium aparine), saules dievkrēsliņš (Euphorbia helioscopia), sārtā panātre (Lamium purpureum), īsstaru sīkgalvīte  (Galinsoga parviflora), struplapu skābene ( Rumex obtusifolius), persijas veronika (Veronica persica),  lauka skrēteliņš (Aphanes arvensis), ārstniecības žodzene  (Sisymbrium officinale), melnā naktene (Solanum nigrum), mīkstpienenes  (Sonchus spp.), vanagu vīķis (Vicia cracca);
  • Vidēji jutīgas nezāles (efektivitāte 70-89%): Peļastīšu lapsaste (Alopecurus myosuroides), smalkžodzene (Descurainia sp.), šķeltā gandrene (Geranium dissectum), sīkā gandrene (Geranium pusillum), ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla), tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis), mezglainā sūrene (Persicaria lapathifolia), dārza vējgriķis (Fallopia convolvulus),  efejlapu veronika (Veronica hederifolia), tīruma naudulis (Thlaspi arvense). 
  • Vāji jutīgas nezāles (efektivitāte <70%): Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis), asais aklis (Galeopsis tetrahit), apaļlapu gandrene (Geranium rotundifolium), zīda magone (Papaver rhoeas), atraitnītes (Viola spp.), labības sārņaugi.

Lietošanas laiks un devas.

Kultūraugs

Deva, l/ha

Piezīmes

Ziemas rapsis, vasaras rapsis

2,0

Apsmidzināt augsni tūlīt pēc sējas – pirms nezāļu un kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09)

Brasan 540 EC vislabāk iedarbojas uz īsmūža nezālēm, ja tiek izsmidzināts pirms tās vēl nav dīgušas, t.i., tūlīt pēc rapša sējas – pirms nezāļu sadīgšanas. Vismaz trīs nedēļas pēc apstrādes ar preparātu,  laukus nedrīkst rušināt.
Sējot rapsi, minimālais sējas dziļums 2 cm, sēklām jābūt pārklātām ar irdenas augsnes kārtu. Īpaši rūpīgi tam jāseko, praktizējot minimalizēto augsnes apstrādi.

Ļoti vieglās augsnēs ar zemu trūdvielu saturu (<1,5 %) ieteicams veidot bākas maisījumu ar Teridox 500 EC ar devām: Teridox 500 EC 1,0 l/ha + Brasan 540 EC 1,0 l/ha. Preparāta efektivitāti nodrošina mitra augsne. Ilgstoša sausuma gadījumā iedarbība aizkavējas. 

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.

Piezīmes.
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur dimetahloru, vairāk, kā 1 kg d.v./ha vienā un tajā pašā laukā reizi trijos gados.
Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Ļoti spēcīga lietus rezultātā (pirmo nedēļu laikā pēc apstrādes) var samazināties kultūraugu izturība pret Brasan 540 EC, kas izpaužas kā lapu bālēšana, nedaudz aizkavēties augu augšana.

Ūdens patēriņš: 200 – 300 l/ha.

Bezlietus periods – 2 stundas.

Darba šķidruma sagatavošana.
Smidzinātājā ielej 1/2 – 3/4 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Brasan 540 EC, ieslēdz maisītāju un pievieno atlikušo ūdeni. Darba šķidrumu turpina maisīt arī miglojot, lai tas visu laiku būtu viendabīgas emulsijas veidā. Lietojiet tikai tīru ūdeni!
Ja preparāts tarojumā kristalizējies, tad kanna pirms lietošanas jāievieto siltā ūdenī un jāsakrata līdz kristāli izšķīst. Tikai pēc tam uzsākt darba šķidruma sagatavošanu. Pēc lietošanas miglotājs tūlīt jāizmazgā ar tīru ūdeni.

Savietojamība.
Par Brasan 540 EC savietojamību ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem un par savietojamības lietderību interesēties firmas Syngenta pārstāvniecībā.

Pretrezistences stratēģija.
Lai novērstu nezāļu rezistences izveidošanās risku pret Brasan 500 EC, stingri ievērojiet lietošanas instrukcijā noteikto apstrādes laiku, devas un citas rekomendācijas.

Pēckultūras izvēle.
Pēc normālas rapša ražas novākšanas var tikt audzēts jebkurš kultūraugs.
Ja ar Brasan 540 EC apstrādātais ziemas rapša sējums gājis bojā rudenī -pēc viena mēneša, veicot augsnes apstrādi 15 cm dziļumā, drīkst sēt rapsi un, veicot augsnes apstrādi 20 cm dziļumā, drīkst sēt graudaugus.
Ja ar Brasan 540 EC apstrādātais ziemas rapša sējums gājis bojā, pavasarī, veicot seklu augsnes apstrādi, var sēt vasaras rapsi, zirņus, kukurūzu un stādīt kartupeļus. Pirms vasarāju graudaugu, facēlijas, linu, lopbarības zālaugu, pupu un cukurbiešu sējas nepieciešams veikt augsnes apstrādi 20 cm dziļumā. 
Ja ar Brasan 540 EC apstrādātais vasaras rapsis gājis bojā, tad pavasarī nevar sēt nevienu kultūraugu.  Rudenī, veicot augsnes apstrādi 15 cm dziļumā, var sēt ziemas rapsi un ziemāju graudaugus.

Iepakojuma un preparāta atlieku likvidēšana.
Preparāta atliekas jānogādā pesticīdiem speciāli paredzētā vietā. Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet miglotājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Tukšās kannas aizliegts atkārtoti izmantot. Pēc rūpīgas izmazgāšanas kannas likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 
Piesārņotas augsnes attīrīšana.
Stipri saindētu augsnes slāni vai izlijušu preparātu var savākt, apberot to ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni, tad ar ķimikāliju piesūkušos materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.
Piezīme: izlijušu preparātu aizliegts izmantot.

Vides aizsardzības prasības.
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/ izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. 
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot rekomendācijas „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā”.

Uzglabāšanas nosacījumi.
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas  to no +10oC   līdz  + 35oC.

Saistītā prece
Teridox 500 EC Teridox 500 EC
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai zi..
Arrat Arrat
Plaša spektra graudaugu herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai visās gra..
Butisan Star Butisan Star
Universāls, visplašākā spektra herbicīds īsmūža nezāļu ierobežošanai ziemas..
Fusilade Forte 150 EC Fusilade Forte 150 EC
Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l. Preparatīvā forma: emulsijas ..
Axial 50 EC Axial 50 EC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkaroš..
MCPA 750 MCPA 750
Formulācijas spēks- pārliecinošs sniegums pret visām nezālēm graudaugos!..
Basagran 480 Basagran 480
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar āboliņa, l..
Legacy Pro Legacy Pro
Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un ..
Biathlon 4D Biathlon 4D
Herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu..
Stomp CS Stomp CS
Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai...
Ergon Ergon
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkaroša..
Avoxa Avoxa
  Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapj..
Butoxone Butoxone
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
CLEAVE ® CLEAVE ®
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo div..
Cleravo+Dash Cleravo+Dash
Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību-sārņaugu ierobežošanai CLEAR..
Zetrola Zetrola
Herbicīda darbīgā viela propakvizafops strauji absorbējas viendīgļlapju nez..
Temsa SC Temsa SC
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un paras..
Estet 600 e.k. Estet 600 e.k.
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju ..
Diflanil 500 SC Diflanil 500 SC
Selektīvs, pieskares un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju ne..
Centurion Plus Centurion Plus
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds..
Uzņēmuma ziņas
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
2021 10 14
Augu aizsardzības līdzekļi rudenim un pavasarim
Septembrī Linas Agro sadarbībā ar ADAMA izsludināja īpašo akcijas piedāvājumu visiem mūsu klientiem. Šajā rakstā apskatām akcijā ietverto produktu īpašības un priekšrocības, lai Jums būtu vieglāk izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko produktu gan rudens, gan pavasara sezonai.
Vairāk
Rapšu sējumu apskate SIA ''Slaides'', Aknīstes nov., Asares pag., Ancene,
2020 10 20
Rapšu sējumu apskate SIA ''Slaides'', Aknīstes nov., Asares pag., Ancene,
12 oktobrī, jaukā, saulainā dienā, tika apsekoti  Linas Agro demo rapšu sējumi SIA ''Slaides'' laukos.  
Vairāk
Sazinieties ar mums

Linasagro.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu